Renta hipoteczna

Jednym z najnowszych projektów Ministerstwa Finansów jest tzw. renta hipoteczna. Znana jest także pod nazwą odwróconego kredytu hipotecznego. Dzięki rencie hipotecznej seniorzy będą uzyskiwali wyższe świadczenia, niż w przypadku samej emerytury. Renta hipoteczna polega na przepisaniu własności ...

Dodatki do rent

Osoba pobierająca rentę ma możliwość uzyskania różnych dodatków. Przyznawane są dodatki do takich rent, jak np. renta rodzinna, socjalna, z tytułu niezdolności do pracy. Można otrzymać następujące świadczenia: dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla sierot, dodatek kombatancki, ekwiwalent ...

Renta rodzinna

O rentę rodzinną może się ubiegać uprawniona rodzina osoby, jeśli ta w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. O taką rentę może ubiegać się także rodzina zmarłego, jeżeli ten posiadał zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne ...

Renta socjalna

O rentę socjalną mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które nie są zdolne do podjęcia jakiejkolwiek pracy. Niemożność pracy zarobkowej wiąże się z brakiem sprawności organizmu, do którego doszło przed ukończeniem 18 lub 25 lat bądź podczas studiów doktoranckich. Wysokość renty ...

Renta powypadkowa

Renta powypadkowa przysługuje osobom, które na skutek wykonywania obowiązków zawodowych uległy urazowi. W przyznawaniu takiej renty decydujące znaczenie ma fakt czy wypadek spowodowany był przez czynnik zewnętrzny. Pracownik, który uległ wypadkowi w pracy wykonywał zadania wskazane przez przełożonego ...
© 2019 Renty. Wszystkie prawa zastrzeżone.