Renta rodzinna

energia.ekologicznie.com.pl

O rentę rodzinną może się ubiegać uprawniona rodzina osoby, jeśli ta w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. O taką rentę może ubiegać się także rodzina zmarłego, jeżeli ten posiadał zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Osoby, które uprawnione są do ubiegania się o rentę rodzinną to m.in. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, małżonek, dzieci z rodziny zastępczej bądź rodzinnego domu dziecka, które zostały przyjęte na wychowanie. W przypadku tych osób renta rodzinna zostaje przyznana na ściśle określonych zasadach. Dzieci własne otrzymują taką rentę do momentu ukończenia przez nich 16. lat. W późniejszym okresie renta jest im przyznawana, jeśli będą kontynuować naukę.

Wdowa ma prawo ubiegać się o rentę rodzinną, jeżeli w momencie śmierci męża ukończyła 50 lat albo była niezdolna do pracy zarobkowej. Możliwość uzyskania renty rodzinnej posiadają także wdowy, które wychowują przynajmniej jedno dziecko. Wówczas obowiązują ściśle określone zasady przyznawania renty. Jeżeli wdowa nie spełnia tych warunków, renta rodzinna może być przyznana przez rok od śmierci męża. Identyczną sytuację ma wdowiec.

O prawo do renty rodzinnej mogą wnioskować rodzice, jeżeli ubezpieczony przed śmiercią miał możliwość utrzymywania ich. Muszą oni spełniać takie wymogi, co w przypadku wdów i wdowców. Renta rodzinna może także przysługiwać macochom oraz ojczymom.

Recent Articles

Zostaw komentarz

© 2019 Renty. Wszystkie prawa zastrzeżone.