Renta powypadkowa

pomocnie.com.pl

Renta powypadkowa przysługuje osobom, które na skutek wykonywania obowiązków zawodowych uległy urazowi. W przyznawaniu takiej renty decydujące znaczenie ma fakt czy wypadek spowodowany był przez czynnik zewnętrzny. Pracownik, który uległ wypadkowi w pracy wykonywał zadania wskazane przez przełożonego lub nawet bez jego polecenia.

Posiadając ubezpieczenie wypadkowe taki pracownik może skorzystać z licznych przywilejów. Są to m.in. zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, renta rodzinna czy dodatek pielęgnacyjny. Ponadto wypadek w pracy, który spowodował uraz upoważnia do ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Inna nazwa tej renty to renta wypadkowa lub powypadkowa. Renta taka może być stała w przypadku, gdy lekarz stwierdzi stałą niezdolność do podjęcia pracy. Innym typem jest renta okresowa, która przyznawana jest na określony czas. W takim przypadku istnieje szansa, że w późniejszym okresie pracownik będzie mógł wykonywać określone obowiązki zawodowe. Decyzję o przyznaniu renty stałej lub okresowej podejmuje lekarz orzecznik bądź komisja lekarska.

Nie każdy ma możliwość ubiegania się o rentę powypadkową. W szczególności dotyczy to osób, które spowodowały wypadek przez własne zaniedbanie. Renta nie będzie zatem wypłacana osobom nietrzeźwym lub tym, które nie przestrzegały podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Recent Articles

Zostaw komentarz

© 2019 Renty. Wszystkie prawa zastrzeżone.